صوت| آیت الله فاطمی نیا: شب قدر این را بخوان، سری دارد !
صوت| آیت الله فاطمی نیا: شب قدر این را بخوان، سری دارد !

صوت| آیت الله فاطمی نیا: شب قدر این را بخوان، سری دارد !صوت| آیت الله فاطمی نیا: شب قدر این را بخوان، سری دارد !