صوت| آیت‌الله فاطمی‌نیا: شب قدر این را بخوان، سری دارد !
صوت| آیت‌الله فاطمی‌نیا: شب قدر این را بخوان، سری دارد !

صوت| آیت‌الله فاطمی‌نیا: شب قدر این را بخوان، سری دارد !صوت| آیت‌الله فاطمی‌نیا: شب قدر این را بخوان، سری دارد !