سفر یک روزه دستیار ویژه رئیس جمهور به تبریز + گزارش تصویری
سفر یک روزه دستیار ویژه رئیس جمهور به تبریز + گزارش تصویری

دستیار ویزه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در سفر یک روزه خود به تبریز، در اولین همایش ملی نگرشی نو بر حقوق شهروندی شرکت و در ادامه با اساتید دانشگاه تبریز دیدار کرد و در ادامه سفر خود از برخی مراکز بازدید کرد.  

دستیار ویزه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در سفر یک روزه خود به تبریز، در اولین همایش ملی نگرشی نو بر حقوق شهروندی شرکت و در ادامه با اساتید دانشگاه تبریز دیدار کرد و در ادامه سفر خود از برخی مراکز بازدید کرد.

01 02 03 04 05 06 07 1208 0914
13