سفر معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به آذربایجان شرقی
سفر معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به آذربایجان شرقی

سفر معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به آذربایجان شرقیسفر معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به آذربایجان شرقی