شهردار منطقه ۹ گفت: آراستگی سیمای شهری و افزایش زیبائی‌های بصری، نشاط و شادابی عمومی را به همراه خواهد داشت. به گزارش قلم پرس، محمد حسین زاده اظهار کرد: امر نگهداری اموال عمومی فضاهای شهری، موضوعی است که بعضاً مورد غفلت کارشناسان حوزه خدمات شهری واقع می‌شود و این موضوع، علاوه بر تحمیل هزینه‌های هنگفت به […]شهردار منطقه ۹ گفت: آراستگی سیمای شهری و افزایش زیبائی‌های بصری، نشاط و شادابی عمومی را به همراه خواهد داشت.

به گزارش قلم پرس، محمد حسین زاده اظهار کرد: امر نگهداری اموال عمومی فضاهای شهری، موضوعی است که بعضاً مورد غفلت کارشناسان حوزه خدمات شهری واقع می‌شود و این موضوع، علاوه بر تحمیل هزینه‌های هنگفت به مجموعه مدیریتی شهر، موجب نارضایتی شهروندان در ارائه خدمات می‌شود.