جلسه هماهنگی همایش ملی جلوه های جهادی شهیدان آقا مهدی باکری و حاج قاسم سلیمانی در مدیریت شهری برگزار شد. به گزارش قلم پرس، جلسه هماهنگی «همایش ملی جلوه‌های جهادی شهیدان آقا مهدی باکری و حاج قاسم سلیمانی در مدیریت شهری» با حضور رئیس شورای سیاست‌گذاری همایش، دبیر اجرایی و دبیر علمی همایش در دبیرخانه همایش به […]جلسه هماهنگی همایش ملی جلوه های جهادی شهیدان آقا مهدی باکری و حاج قاسم سلیمانی در مدیریت شهری برگزار شد.

به گزارش قلم پرس، جلسه هماهنگی «همایش ملی جلوه‌های جهادی شهیدان آقا مهدی باکری و حاج قاسم سلیمانی در مدیریت شهری» با حضور رئیس شورای سیاست‌گذاری همایش، دبیر اجرایی و دبیر علمی همایش در دبیرخانه همایش به منظور  بررسی مقاله‌های ارسالی، پخش تیزر تبلیغاتی همایش در برنامه تبریزیم، تقاضای همکاری از سازمان ها و بررسی سین برنامه همایش و جمع بندی معضلات و چالش های موجود بدلیل شرایط کرونا برگزار شد.