جدول زمان بندی خاموشی های احتمالی روز دوشنبه ۲۷ تیر در تبریز
جدول زمان بندی خاموشی های احتمالی روز دوشنبه ۲۷ تیر در تبریز

شرکت توزیع نیروی برق تبریز در اطلاعیه ای برنامه زمانبندی قطع برق تبریز  در روز چهارشنبه ۲۷ تیر را منتشر گردید.

شرکت توزیع نیروی برق تبریز در اطلاعیه ای برنامه زمانبندی قطع برق تبریز  در روز چهارشنبه ۲۷ تیر را منتشر گردید.