توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۲ تبریز، دو عملیات هم زمان در تقاطع بلوار استاد معین و جاده باسمنج به اجرا درآمده است. به گزارش قلم پرس، معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۲ تبریز در حال انجام ۲ عملیات هم زمان تکمیل پیاده رو و اصلاح جداول انتهای بلوار استاد معین و […]توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۲ تبریز، دو عملیات هم زمان در تقاطع بلوار استاد معین و جاده باسمنج به اجرا درآمده است.

به گزارش قلم پرس، معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۲ تبریز در حال انجام ۲ عملیات هم زمان تکمیل پیاده رو و اصلاح جداول انتهای بلوار استاد معین و در تقاطع این بلوار با جاده باسمنج است.