سرکنسول ترکیه از توسعه برنامه‌های مشترک گردشگری مابین تبریز و ترکیه خبر داد.


سرکنسول ترکیه از توسعه برنامه‌های مشترک گردشگری مابین تبریز و ترکیه خبر داد.