شهردار منطقه ۷ تبریز از توزیع ۸۵ تن آسفالت در خیابان نگین اندیشه خبر داد.
شهردار منطقه ۷ تبریز از توزیع ۸۵ تن آسفالت در خیابان نگین اندیشه خبر داد.