به گزارش شهریار، فرازهایی از وصیت نامه سردار دلاور و مجاهد بی‌مثال شهید قاسم سلیمانی در قالب کتاب “چهل چراغ” که توسط امور ارتباطات و پایگاه مقاومت امام حسن مجتبی (ع) منطقه دو تهیه شده است، در بین کارکنان و شهروندان مراجعه کننده به این شهرداری توزیع شد.

به گزارش شهریار، فرازهایی از وصیت نامه سردار دلاور و مجاهد بی‌مثال شهید قاسم سلیمانی در قالب کتاب “چهل چراغ” که توسط امور ارتباطات و پایگاه مقاومت امام حسن مجتبی (ع) منطقه دو تهیه شده است، در بین کارکنان و شهروندان مراجعه کننده به این شهرداری توزیع شد.