وزش تندباد در بعد از ظهر روز سه شنبه در تبریز، خسارات فراوانی به همراه داشت و جان باختن یکی از شهروندان، نشان داد که قطع درختان پوسیده و خشک شده، ضرورتی انکار ناپذیر است. شهریار تبریز، بهنام عبداللهی: یک عصر دل انگیز بهاری بود؛ مثل روزهای قبل، مثل روزهای بعد. آن هایی که در […]وزش تندباد در بعد از ظهر روز سه شنبه در تبریز، خسارات فراوانی به همراه داشت و جان باختن یکی از شهروندان، نشان داد که قطع درختان پوسیده و خشک شده، ضرورتی انکار ناپذیر است.

شهریار تبریز، بهنام عبداللهی: یک عصر دل انگیز بهاری بود؛ مثل روزهای قبل، مثل روزهای بعد. آن هایی که در خانه بودند، عوعوی باد در پنجره ها را شنیدند و آن هایی که در کوچه و بازار بودند، برخواستن گرد و خاک را با چشم خود دیدند.