ایثار و از خودگذشتگی رمز ماندگاری فرهنگ شهادت است؛ شهدایی که با اهدای خون خود پیام ایستادگی و مقاومت ملت ایران را به گوش جهانیان رساندند تا امروز دشمن نتواند چشم طمع به این آب و خاک بدوزد. به گزارش قلم پرس، فرهنگ شهادت و پیام آن مسیر سبز تنها در همان روزهای جنگ و […]ایثار و از خودگذشتگی رمز ماندگاری فرهنگ شهادت است؛ شهدایی که با اهدای خون خود پیام ایستادگی و مقاومت ملت ایران را به گوش جهانیان رساندند تا امروز دشمن نتواند چشم طمع به این آب و خاک بدوزد.

به گزارش قلم پرس، فرهنگ شهادت و پیام آن مسیر سبز تنها در همان روزهای جنگ و دفاع مقدس باقی نمانده و هنوز هم برای رستگاری چاره ای جز چنگ انداختن بر ریسمان این کهنه مسیر نیست.