شهردار تبریز تغییرات مدیریتی را در راستای ارتقا بهره وری و ایجاد پویایی در مجموعه عنوان کرد. یعقوب هوشیار در گفتگو با شهریار درباره انتصاب شهردار ۶ منطقه تبریز اظهار کرد: تغییرات مدیریتی در راستای ارتقا بهره وری و ایجاد نشاط، شادابی و بهره مندی مناسب از ظرفیت نیروهای متخصص انجام می‌شود که انتظار می […]شهردار تبریز تغییرات مدیریتی را در راستای ارتقا بهره وری و ایجاد پویایی در مجموعه عنوان کرد.

یعقوب هوشیار در گفتگو با شهریار درباره انتصاب شهردار ۶ منطقه تبریز اظهار کرد: تغییرات مدیریتی در راستای ارتقا بهره وری و ایجاد نشاط، شادابی و بهره مندی مناسب از ظرفیت نیروهای متخصص انجام می‌شود که انتظار می رود تمام اعضای بدنه در جهت پیشبرد امور خدمت رسانی به مردم، مدیران جدید را یاری کنند.