به گزارش شهریار، مهدی یوسفی در خصوص مزیت های بهره برداری از مجموعه پروژه های تکمیل طرح تبادل اتحاد ملی و پل مرحوم اشرف نیا، اظهار کرد: راه های ارتباطی شمال به جنوب و شرق و غرب در طرح تبادل اتحاد ملی شرایط خاصی دارد که با این بهره برداری از این مجموعه پروژه ها، […]

به گزارش شهریار، مهدی یوسفی در خصوص مزیت های بهره برداری از مجموعه پروژه های تکمیل طرح تبادل اتحاد ملی و پل مرحوم اشرف نیا، اظهار کرد: راه های ارتباطی شمال به جنوب و شرق و غرب در طرح تبادل اتحاد ملی شرایط خاصی دارد که با این بهره برداری از این مجموعه پروژه ها، این کریدور تکمیل می شود.

او ادامه داد: پیش از این، پل کابلی توان و کشش لازم در ترافیک محل را نداشت که با اقدامات عمرانی جانبی، این کریدور تکمیل شد و امیدوارم شهروندان عزیز با استفاده از این پروژه، راحتی سفرهای شهری را احساس کنند.

یوسفی عنوان کرد: تاثیر این پروژه را در روان تر شدن ترافیک می بینیم و در آینده شاهد صرفه جویی در وقت و روان شدن بیش از پیش ترافیک در این محل خواهیم بود.