عملیات ساماندهی و بهسازی فضاهای سبز حوزه شهرداری منطقه ۹ تبریز، توسط سبزبانان منطقه در حال اجراست. به گزارش قلم پرس، ترمیم و بازپیرائی فضاهای سبز به اندازه ی ایجاد آن دارای اهمیت است که در همین راستا با نظارت مداوم اکیپ های فضای سبزشهرداری منطقه ۹ نسبت به رفع مشکلات موجود اقدام می شود.عملیات ساماندهی و بهسازی فضاهای سبز حوزه شهرداری منطقه ۹ تبریز، توسط سبزبانان منطقه در حال اجراست.

به گزارش قلم پرس، ترمیم و بازپیرائی فضاهای سبز به اندازه ی ایجاد آن دارای اهمیت است که در همین راستا با نظارت مداوم اکیپ های فضای سبزشهرداری منطقه ۹ نسبت به رفع مشکلات موجود اقدام می شود.