شهردار منطقه ۸ تبریز از اجرای عملیات پروژه سنگفرش خیابان آبیاری حتی در روزهای تعطیل خبر داد. به گزارش قلم پرس، رضا جان فشان نوبری  با اعلام این مطلب  افزود: عملیات پروژه سنگفرش خیابان آبیاری حتی در روزهای تعطیل نیز در حال اجراست.شهردار منطقه ۸ تبریز از اجرای عملیات پروژه سنگفرش خیابان آبیاری حتی در روزهای تعطیل خبر داد.

به گزارش قلم پرس، رضا جان فشان نوبری  با اعلام این مطلب  افزود: عملیات پروژه سنگفرش خیابان آبیاری حتی در روزهای تعطیل نیز در حال اجراست.