به گزارش شهریار، محمدعلی سلیمی در تشریح این مطلب گفت: تعداد پرونده های رسیده به کمیسون بدوی در اسفند ماه ۱۹۸ فقره بوده و تعداد پرونده های کمیسیون تجدید نظر ۱۱۷ فقره به ثبت رسیده است.وی همچنین به تعداد پرونده های دارای رای جریمه اشاره کرد و اظهار داشت: ۸۷ فقره پرونده دارای رای جریمه، […]

به گزارش شهریار، محمدعلی سلیمی در تشریح این مطلب گفت: تعداد پرونده های رسیده به کمیسون بدوی در اسفند ماه ۱۹۸ فقره بوده و تعداد پرونده های کمیسیون تجدید نظر ۱۱۷ فقره به ثبت رسیده است.
وی همچنین به تعداد پرونده های دارای رای جریمه اشاره کرد و اظهار داشت: ۸۷ فقره پرونده دارای رای جریمه، ۱۳ فقره پرونده دارای رای اعاده به حالت اولیه و ۳۸ پرونده نیز دارای رای تخریب بوده است.
سلیمی همچنین میزان جریمه ماده صد در اسفند ماه را بالغ بر ۴۰ میلیارد و ۳۶۶ میلیون ریال عنوان کرد.