دیدار هزاران نفر از اقشار مختلف مردم از سراسر کشور