تجمع اعتراضی کارگران به دست‌اندازی به منابع تامین اجتماعی در تهران
تجمع اعتراضی کارگران به دست‌اندازی به منابع تامین اجتماعی در تهران

جمعی از نمایندگان کارگران سراسر کشور در اعتراض به دست‌اندازی وزارت بهداشت به منابع سازمان تامین اجتماعی تجمع اعتراضی خود را به سوی ساختمان وزارت بهداشت آغاز کردند.   منبع: خبرگزاری ایلنا

جمعی از نمایندگان کارگران سراسر کشور در اعتراض به دست‌اندازی وزارت بهداشت به منابع سازمان تامین اجتماعی تجمع اعتراضی خود را به سوی ساختمان وزارت بهداشت آغاز کردند.

 

منبع: خبرگزاری ایلنا