شهردار منطقه ۱ تبریز از بهره برداری پروژه لوله گذاری، ساماندهی و مدیریت آب خام فضای سبز این منطقه با هزینه‌ای بالغ بر ۱۹ میلیارد ریال خبر داد. به گزارش قلم پرس، اکبر پورخردمند از بهره برداری پروژه لوله گذاری، ساماندهی و مدیریت آب خام فضای سبز این منطقه نام برد که نقش مهمی در تأمین […]شهردار منطقه ۱ تبریز از بهره برداری پروژه لوله گذاری، ساماندهی و مدیریت آب خام فضای سبز این منطقه با هزینه‌ای بالغ بر ۱۹ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش قلم پرس، اکبر پورخردمند از بهره برداری پروژه لوله گذاری، ساماندهی و مدیریت آب خام فضای سبز این منطقه نام برد که نقش مهمی در تأمین آب فضای سبز بخش عمده ای از منطقه دارد.