کلاس‌های نقاشی، زبان انگلیسی، شرح مثنوی معنوی و مهارت‌های زندگی توسط واحد مدیریت فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه ۸ برگزار شد. به گزارش قلم پرس، این کلاس‌ها در راستای اجرای برنامه‌های فرهنگی برای شهروندان در فرهنگسراهای سطح حوزه برگزار می‌شود که شرکت در آنها برای عموم آزاد است.کلاس‌های نقاشی، زبان انگلیسی، شرح مثنوی معنوی و مهارت‌های زندگی توسط واحد مدیریت فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه ۸ برگزار شد.

به گزارش قلم پرس، این کلاس‌ها در راستای اجرای برنامه‌های فرهنگی برای شهروندان در فرهنگسراهای سطح حوزه برگزار می‌شود که شرکت در آنها برای عموم آزاد است.