به منظور ایجاد هماهنگی‌های بیشتر بین شهرداری و دیگر دستگاه‌ها و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت قانون و همکاری بین بخشی سازمان‌های متولی، جلسات نحوه اجرای ساماندهی دستفروشان به زودی برگزار می‌شود. به گزارش قلم پرس، سعید مطلّبی مدیرعامل سازمان از برگزاری جلسات هماهنگی جهت اجرای طرح ساماندهی دستفروشان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در […]به منظور ایجاد هماهنگی‌های بیشتر بین شهرداری و دیگر دستگاه‌ها و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت قانون و همکاری بین بخشی سازمان‌های متولی، جلسات نحوه اجرای ساماندهی دستفروشان به زودی برگزار می‌شود.

به گزارش قلم پرس، سعید مطلّبی مدیرعامل سازمان از برگزاری جلسات هماهنگی جهت اجرای طرح ساماندهی دستفروشان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در راستای اجرای دستورالعمل ساماندهی دستفروشان و به منظور ایجاد هماهنگی‌های بیشتر بین شهرداری و دیگر دستگاه‌ها و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت قانون و همکاری بین بخشی سازمان‌های متولی، جلسات نحوه اجرای ساماندهی دستفروشان به زودی برگزار می‌شود.