برنده جایزه‌ای که بازنده‌ای بیش نبودبرنده جایزه‌ای که بازنده‌ای بیش نبود