برف و یخبندان  مدارس برخی مناطق آذربایجان‌ شرقی را تعطیل کرد
برف و یخبندان  مدارس برخی مناطق آذربایجان‌ شرقی را تعطیل کرد

به دنبال بارش برف و برودت هوا برخی مدارس استان چهارشنبه 23 بهمن ماه تعطیل شد.

به گزارش قلم پرس بنا بر اطلاعیه داره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی به علت بارش برف و برودت هوا، فردا چهارشنبه ۲۳ بهمن ماه  مدارس تعدادی از شهرهای و بخش‌های استان تعطیل است.

#خواجه
کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

#ورزقان
کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح با دو ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

#چاراویماق
کلیه مدارس روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل و در شهر مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی تعطیل و دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

#میانه
کلیه مدارس روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل و در شهر میانه مدارس کلیه دوره های تحصیلی یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

#ترکمانچای
کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

#نظرکهربزی
کلیه مدارس روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل و در شهر مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی تعطیل و دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

#کندوان
کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

#بناب
مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی شهری و روستایی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.
#مرند
کلیه مدارس روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل و در شهر مرند مدارس استثنائی و پیش دبستانی تعطیل / و مدارس ابتدایی، دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

در #نواحی پنجگانه #تبریز
مدارس استثنایی، پیش دبستانی، ابتدایی و دوره ی اول متوسطه شهری و روستایی شیفت صبح تعطیل / و مدارس دوره ی دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

#هشترود
کلیه مدارس روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل و در شهر مدارس استثنائی تعطیل / و مدارس پیش دبستانی، ابتدایی، دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

#هریس
مدارس استثنائی، پیش دبستانی، ابتدایی و دوره اول متوسطه روستایی تعطیل و در شهر مدارس استثنایی و پیش دبستانی و ابتدایی تعطیل و دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع خواهند بود.

 

#ملکان و #سراب
کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی از ساعت ۹ شروع به فعالیت خواهند کرد.

 

#ایلخچی
مدارس استثنائی و پیش دبستانی شهری و روستایی تعطیل و سایر دوره های با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

 

#آذرشهر و #گوگان
مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی شهری و روستایی شیفت صبح تعطیل و دوره اول و دوم متوسطه از ساعت ۹ شروع به فعالیت خواهند کرد.

#مراغه (اصلاحیه )
کلیه مدارس روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل و در شهر مراغه مدارس استثنائی و پیش دبستانی تعطیل و سایر دوره های تحصیلی با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد

#مهربان
کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

#بستان آباد
مدارس استثنائی و پیش دبستانی، ابتدایی و دوره اول متوسطه در شیفت صبح و بعد از ظهر تعطیل خواهند بود.

#تیکمه داش
کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

#خسروشاه
مدارس استثنائی، پیش دبستانی شهری و روستایی تعطیل و مدارس ابتدایی با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

#تسوج
کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

#عجبشیر
مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی شهری و روستایی در شیفت صبح تعطیل و دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

#اسکووشهرجدیدسهند ( اصلاحیه )
مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی شهری و روستایی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.