به گزارش شهریار، در این عملیات، عوامل خدمات شهری منطقه هشت، با نمک پاشی و حذف یخبندان های ایجاد شده، این معابرو کوچه ها را به حالت اولیه برگرداندند تا تردد شهروندان به سهولت انجام پذیرد.

به گزارش شهریار، در این عملیات، عوامل خدمات شهری منطقه هشت، با نمک پاشی و حذف یخبندان های ایجاد شده، این معابرو کوچه ها را به حالت اولیه برگرداندند تا تردد شهروندان به سهولت انجام پذیرد.