فرصت های جدید سرمایه گذاری در شهرداری منطقه ۵ تبریز در جلسه مشترکی بین سازمان سرمایه گذاری و شهرداری این منطقه بررسی شد. به گزارش قلم پرس، طی جلسه ای که با حضور بهرام روشنی مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و علی اصغر نساج شهردار منطقه ۵ تبریز برگزار شد، فرصت های جدید سرمایه گذاری در […]فرصت های جدید سرمایه گذاری در شهرداری منطقه ۵ تبریز در جلسه مشترکی بین سازمان سرمایه گذاری و شهرداری این منطقه بررسی شد.

به گزارش قلم پرس، طی جلسه ای که با حضور بهرام روشنی مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و علی اصغر نساج شهردار منطقه ۵ تبریز برگزار شد، فرصت های جدید سرمایه گذاری در شهرداری منطقه ۵ تبریز مورد بررسی قرار گرفت.