بررسی تازه‌ترین یافته‌ها برای مدیریت پایدار منابع آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه
بررسی تازه‌ترین یافته‌ها برای مدیریت پایدار منابع آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

میزگرد تخصصی بررسی تازه‌ترین یافته‌ها برای مدیریت پایدار منابع آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه به میزبانی فائو و ستاد احیای دریاچه برگزار شد

به گزارش قلم پرس، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) با همکاری ستاد احیای دریاچه ارومیه میزگردی تخصصی را به‌منظور بررسی یافته‌های حاصل از مطالعات انجام شده در خصوص احیای دریاچه و تعیین مداخلات احتمالی برگزار کردند.

این میزگرد تخصصی در سه نشست طی روزهای ۲ و ۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ در محل ستاد احیای دریاچه در تهران برگزار شد. در این میزگرد تخصصی کارشناسانی از فائو، ستاد احیای دریاچه ارومیه، مؤسسه آموزش آب دلفت، وزارت جهاد کشاورزی و دیگر شرکای کلیدی پروژه حضور داشتند.

طی این نشست‌های سه‌گانه، شرکت‌کنندگان ضمن به اشتراک گذاشتن یافته‌ها، مداخلات احتمالی با هدف احیای دریاچه ارومیه از طریق مدیریت یکپارچه منابع آب را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

دکتر پولاد کریمی، پژوهشگر ارشد مؤسسه آموزش آب دلفت – یکی از مشاوران بین‌المللی فائو – نتیجه فعالیت‌های انجام شده در زمینه حسابداری آب، از جمله تهیه نقشه کاربری زمین و کشت محصولات کشاورزی و گزینه‌های احتمالی برای مداخله در حوضه آبریز دریاچه ارومیه را ارائه کرد.

دکتر عزیز البحری، مسئول راهنمایی فنی پروژه و دکتر محمد وصال، استادیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و مشاور اجتماعی-اقتصادی پروژه، یافته‌های اولیه حاصل از طرح آمارگیری خانوارهای کشاورز که شامل ارزیابی‌های اجتماعی-اقتصادی و معیشتی است را ارائه کردند.

دکتر علی ملکی، استادیار پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف و مشاور تحلیل سیاست‌های پروژه نیز یکی دیگر از اعضای میزگرد بود که مسائل مرتبط با تحلیل‌های سیاستی و نهادی پروژه را مورد بحث و بررسی قرار داد.

دکتر رائو ماتا، مشاور ارشد فنی پروژه به همراه دکتر حسین شاهباز، هماهنگ‌کننده میدانی وقت پروژه و آقای شهریار رحمانی مدیر پروژه یافته‌های خود را در خصوص دست‌اندکاران و شرکای (بالقوه) آتی برای اجرای آزمایشی پروژه را با حضار به اشتراک گذاشتند. این سه کارشناس همچنین برنامه زمان‌بندی، روش اجرا و گام‌های آتی احتمالی پیشنهادی خود را در این میزگرد ارائه کردند.