بازدید شهردار تبریز از ایستگاه مترو میدان ساعت
بازدید شهردار تبریز از ایستگاه مترو میدان ساعت