ایجاد المانهای حجمی گل در سطح شهر تبریز با هدف تکمیل گلکاری های بهاری در حال انجام است. به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان، با فرارسیدن بهار طبیعت و اجرای طرح های گلکاری های در سطح شهر، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز نسبت به اجرای طرح های حجمی گلکاری نیز […]ایجاد المانهای حجمی گل در سطح شهر تبریز با هدف تکمیل گلکاری های بهاری در حال انجام است.

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان، با فرارسیدن بهار طبیعت و اجرای طرح های گلکاری های در سطح شهر، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز نسبت به اجرای طرح های حجمی گلکاری نیز اقدام کرده است. 
بر اساس این گزارش، نیروهای حوزه سیما، منظر وفضای سبز تبریز در ایجاد المانهای حجمی گل، از گونه های بهاری مناسب برای کاشت استفاده می کنند تا چهره بهاری شهر بیش از پیش زیباتر و با طراوت تر جلوه کند. 
استفاده بهینه از فضاهای سبز برای گلکاری، تغییر در منظر گلکاری های سطح شهر و افزایش سطوح گلکاری از دیگر اهداف سازمان در ایجاد این المان های حجمی است.