اَرَس، طولانی‌ترین رودخانه مشترک ایران
اَرَس، طولانی‌ترین رودخانه مشترک ایران

اَرَس، طولانی‌ترین رودخانه مشترک ایراناَرَس، طولانی‌ترین رودخانه مشترک ایران