به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، محسن خدابخش، عضو هیات مدیره و معاونت نظارت بر ناشران و بورس ها  و مصطفی بهشتی سرشت، معاون اجرایی و عضو هیات مدیره سازمان بورس شدند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، محسن خدابخش، عضو هیات مدیره و معاونت نظارت بر ناشران و بورس ها  و مصطفی بهشتی سرشت، معاون اجرایی و عضو هیات مدیره سازمان بورس شدند.