انتخاب دکتر آهنگر بعنوان رییس جامعه پزشکان متخصص داخلی استان آذربایجان شرقی
انتخاب دکتر آهنگر بعنوان رییس جامعه پزشکان متخصص داخلی استان آذربایجان شرقی
در انتخابات کشوری اخیر که در تهران برگزار گردید دکتر آهنگرآتشی بعنوان عضو هییت مدیره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران انتخاب شد.

در پی جنجال تغییر آرائ انتخابات هییت مدیره سازمان نظام پزشکی تبریز که در تیر ماه سال۱۴۰۰ در تبریز برگزار گردید و دکتر محمدتقی آهنگر آتشی از لیست هییت مدیره حذف گردید اوایل این ماه یکی از اعضای هییت مدیره استعفا داد و مجددا دکتر آهنگر وارد هییت مدیره شد.ضمنا در انتخابات کشوری اخیر که در تهران برگزار گردید دکتر آهنگرآتشی بعنوان عضو هییت مدیره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران انتخاب شد.
در انتخابات اخیر استانی هم که سوم تیرماه ۱۴۰۱ در تبریز برگزار شد دکتر آهنگر با اکثریت آرا بعنوان رییس جامعه پزشکان متخصص داخلی استان آذربایجان شرقی انتخاب شد.