به گزارش ستاد احیای دیاچه ارومیه، تراز سطح اب دریاچه ارومیه نسبت به مدت زمان مشابه در ۲ تیرماه سال جاری ۱ میلی متر افزایش داشته و همچنین وسعت دریاچه به اندازه ۱۱٫۴۴ کیلومتر مربع نسبتب ه مشابه شال گذشته بیشتر شده است.

 

به گزارش قلم پرس، بنا بر آمار اعلامی ستاد احیای دریاچه ارومیه تراز آب دریاچه ارومیه در ۲ تیر ماه سال جاری به ۱۲۷۰٫۷۸ متر رسیده که اینن میزان در مقایسه با سال گذشته ۱ میلی متر افزایش داشته است،

همچنین وسعت دریاچه ارومیه در ۲ تیرما ۲۳۲۲٫۶۶ کیلومتر مربع بوده که این میزان نسبت به مدت زمان مشابه ۱۱٫۴۴ کیلومتر مربع بیشتر شده و نسبت به میانگین دراز مدت وسعت دریاچه ارومیه ۲۲۰۴٫۰۷ کیلومتر مربع کاهش یافته است.

بر اساس این مار در ۲ تیرماه ۲٫۰۸ میلیارد متر مکعب آب در دریاچه بوده و این میزان ننسبت به مدت زمان مشابه ۰٫۰۲ میلیارد مترمکعب  و نسبت به مهرماه سال گذشته ۰٫۹۶ میلیارد مترمکعب افزایش داشته  است ما نسبت به میانگین دراز مدت حجم آب دریاچه با کهش ۱۴٫۱۹ میلیارد متر مکعبی روبه رو بوده است.

این خبر را به اشتراک بگذارید :