شهردار تبریز گفت: مدیریت شهری باید در اختیار مردم باشد و قطعا در این عرصه، افراد نخبه نقش مهم و موثری ایفا می‌کنند. به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار در ادامه جلسات امروز خود در شهرداری منطقه ۷ تبریز، دیداری صمیمی با نخبگان این منطقه داشت. شهردار تبریز گفت: مدیریت شهری باید در اختیار مردم باشد و قطعا در این عرصه، افراد نخبه نقش مهم و موثری ایفا می‌کنند.

به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار در ادامه جلسات امروز خود در شهرداری منطقه ۷ تبریز، دیداری صمیمی با نخبگان این منطقه داشت.