افتخاری دیگر برای اسکواش تبریز / بازیکن تبریزی مدیر و بازیکن تیم منتخبان آیکورت شد
افتخاری دیگر برای اسکواش تبریز / بازیکن تبریزی مدیر و بازیکن تیم منتخبان آیکورت شد

نوید شفیعی بازیکن تبریزی به عنوان مدیر و بازیکن با تیم منتخبان آیکورت وارد قرارداد شد.به گزارش قلم پرس، نوید شفیعی بازیکن تبریزی بعد از حضور موفق در لیگ دسته ۱ سال با تیم منتخبان آیکورت به عنوان مدیر وارد قرارداد برای حضور در لیگ برتر اسکواش شد.

نوید شفیعی بازیکن تبریزی به عنوان مدیر و بازیکن با تیم منتخبان آیکورت وارد قرارداد شد.به گزارش قلم پرس، نوید شفیعی بازیکن تبریزی بعد از حضور موفق در لیگ دسته ۱ سال با تیم منتخبان آیکورت به عنوان مدیر وارد قرارداد برای حضور در لیگ برتر اسکواش شد.