شهردار منطقه ۷ تبریز از اجرای پله گذاری در خیابان مردانی آذر در راستای ایجاد گذر خبر داد. به گزارش قلم پرس، محمد علی سلیمی در تشریح این خبر گفت: عملیات اجرای پله گذاری پس از چهار روز کاری به پایان رسید و این عملیات در راستای ایجاد گذر و اتصال خیابان اصلی به کوی […]شهردار منطقه ۷ تبریز از اجرای پله گذاری در خیابان مردانی آذر در راستای ایجاد گذر خبر داد.

به گزارش قلم پرس، محمد علی سلیمی در تشریح این خبر گفت: عملیات اجرای پله گذاری پس از چهار روز کاری به پایان رسید و این عملیات در راستای ایجاد گذر و اتصال خیابان اصلی به کوی های تابعه صورت گرفت.
وی با اشاره به ابعاد این عملیات اظهار کرد: ابعاد این پروژه به عرض دو متر و طول هفت متر بوده که با هدف احداث معبر از خیابان اصلی به کوچه اصلی صورت گرفت.
سلیمی این اقدام را در مسیر خیابان مردانی آذر نرسیده به پارک کوهستان عنوان کرد که امکان دسترسی و تردد شهروندان را راحت کرده است.