شهرداری منطقه ۶ تبریز در حال حاضر ۲۷ پروژه عمرانی را به طور همزمان با اعتبار ۵۹۰میلیاردریال اجرا می کند. به گزارش قلم پرس، منطقه ۶، شمال غرب تبریز است که در سرشماری سال ۱۳۹۵، نزدیک به ۱۰۰هزار نفر جمعیت داشت که اکنون طبیعتا جمعیتی بیش تر در این منطقه از تبریز ساکن است.شهرداری منطقه ۶ تبریز در حال حاضر ۲۷ پروژه عمرانی را به طور همزمان با اعتبار ۵۹۰میلیاردریال اجرا می کند.

به گزارش قلم پرس، منطقه ۶، شمال غرب تبریز است که در سرشماری سال ۱۳۹۵، نزدیک به ۱۰۰هزار نفر جمعیت داشت که اکنون طبیعتا جمعیتی بیش تر در این منطقه از تبریز ساکن است.