اکیپ های عمرانی منطقه ۱ اقدام به اجرای عملیات کفپوش بتنی بر روی رفوژ میانی پل توانیر کردند. به گزارش قلم پرس،  در تداوم طرح ضربتی ” نگهداشت شهری ” اکیپ های معاونت فنی و عمرانی منطقه ۱ اقدام به اجرای عملیات کفپوش بتنی بر روی رفوژ میانی پل توانیر و اجرای جداول دور درختان […]اکیپ های عمرانی منطقه ۱ اقدام به اجرای عملیات کفپوش بتنی بر روی رفوژ میانی پل توانیر کردند.

به گزارش قلم پرس،  در تداوم طرح ضربتی ” نگهداشت شهری ” اکیپ های معاونت فنی و عمرانی منطقه ۱ اقدام به اجرای عملیات کفپوش بتنی بر روی رفوژ میانی پل توانیر و اجرای جداول دور درختان موجود در این مسیر کرد که می تواند جلوه ای زیبا به مسیر ببخشد.
این اقدام با توجه به اینکه رفوژ میانی نیاز به ساماندهی و اصلاح داشت به صورت کفپوش و جهت همخوانی با محیط پیرامون و حفظ زیبائی بصری انجام و در حال اتمام است.