به گزارش شهریار، در این راستا واحد فضای سبز منطقه با تلفیقی از گلکاری فصلی، سنگریزه و چیپس چوب های رنگی در بوستانها و معابر سطح حوزه، اقدام به زیباسازی بصری این مسیرها نموده است.بنابه اعلام حوزه فضای سبز منطقه۸، این فعالیت طی روزهای آتی در سایر فضاهای سبز شهری تحت پوشش منطقه، ادامه خواهد یافت.  

به گزارش شهریار، در این راستا واحد فضای سبز منطقه با تلفیقی از گلکاری فصلی، سنگریزه و چیپس چوب های رنگی در بوستانها و معابر سطح حوزه، اقدام به زیباسازی بصری این مسیرها نموده است.
بنابه اعلام حوزه فضای سبز منطقه۸، این فعالیت طی روزهای آتی در سایر فضاهای سبز شهری تحت پوشش منطقه، ادامه خواهد یافت.