طرح ضربتی نگهداشت شهری با حضور بی وقفه اکیپ های خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه ۹ تبریز در حوزه استحفاظی این منطقه در حال اجراست. به گزارش قلم پرس، طرح ضربتی نگهداشت شهری در حوزه استحفاظی شهرداری منطقه ۹ تبریز آغاز و در مسیر بلوار خاوران در حال اجراست.طرح ضربتی نگهداشت شهری با حضور بی وقفه اکیپ های خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه ۹ تبریز در حوزه استحفاظی این منطقه در حال اجراست.

به گزارش قلم پرس، طرح ضربتی نگهداشت شهری در حوزه استحفاظی شهرداری منطقه ۹ تبریز آغاز و در مسیر بلوار خاوران در حال اجراست.