طرح بهسازی و ساماندهی مسیر بی. آر. تی با رنگ آمیزی نرده‌ها و آسفالت ریزی مسیر از سوی معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸ تبریز انجام می شود. به گزارش قلم پرس، در این راستا عوامل خدمات شهری شهرداری منطقه ۸، طی روزهای اخیر اقدام به رنگ آمیزی نرده های بی.آر.تی کردند که این […]طرح بهسازی و ساماندهی مسیر بی. آر. تی با رنگ آمیزی نرده‌ها و آسفالت ریزی مسیر از سوی معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸ تبریز انجام می شود.

به گزارش قلم پرس، در این راستا عوامل خدمات شهری شهرداری منطقه ۸، طی روزهای اخیر اقدام به رنگ آمیزی نرده های بی.آر.تی کردند که این اقدام طی روزهای آتی نیز تداوم خواهد داشت.