اجرای زنده خاله شادونه در آمفی تئاتر پارک کوهستان ارس
اجرای زنده خاله شادونه در آمفی تئاتر پارک کوهستان ارس

اجرای زنده خاله شادونه در آمفی تئاتر پارک کوهستان ارس کلیپ 


اجرای زنده خاله شادونه در آمفی تئاتر پارک کوهستان ارس

کلیپ