اجتماع ۵ هزار نفری جوانان تمدن ساز در تبریز/ دریافت جایزه هانری داوینسون توسط ایراناجتماع ۵ هزار نفری جوانان تمدن ساز در تبریز/ دریافت جایزه هانری داوینسون توسط ایران