سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیأت مدیره سازمان در نظر دارد از طریق مزایده عمومی موارد ذیل را در محدوده تفرجگاه عینالی را به اجاره واگذار نماید. ۱- عنوان مزایده : اجاره محل استقرار کانکس جهت دایر نمودن بوفه و فروش تنقلات واقع در محل […]سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیأت مدیره سازمان در نظر دارد از طریق مزایده عمومی موارد ذیل را در محدوده تفرجگاه عینالی را به اجاره واگذار نماید.

۱- عنوان مزایده : اجاره محل استقرار کانکس جهت دایر نمودن بوفه و فروش تنقلات واقع در محل پارک پیوند به مساحت تقریبی ۵۰ مترمربع برای مدت یکسال (تهیه کانکس برعهده برنده مزایده میباشد.)