سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز در نظر دارد اجاره منافع و حق بهره برداری از پارک سوارپل کابلی واقع در تبریز بلوار ۲۹ بهمن زیر پل اتحاد ملی ( کابلی ) را به شرح ذیل به مدت یک سال از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط […]سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز در نظر دارد اجاره منافع و حق بهره برداری از پارک سوارپل کابلی واقع در تبریز بلوار ۲۹ بهمن زیر پل اتحاد ملی ( کابلی ) را به شرح ذیل به مدت یک سال از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

به گزارش قلم پرس، لازم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مزایده، اعم از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشائی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(انجام خواهد شد.