از سوی شهرداری منطقه ۲ تبریز، سمپاشی درختان سطح این منطقه آغاز شده است. به گزارش قلم پرس، سمپاشی بهاره درختان به منظور حفظ و نگهداری صحیح از فضاهای سبز شهری علیه آفات و امراض و بیماری‌های درختان، با استفاده از سموم حشره‌کش توسط حوزه فضای سبز این منطقه آغاز شده است.از سوی شهرداری منطقه ۲ تبریز، سمپاشی درختان سطح این منطقه آغاز شده است.

به گزارش قلم پرس، سمپاشی بهاره درختان به منظور حفظ و نگهداری صحیح از فضاهای سبز شهری علیه آفات و امراض و بیماری‌های درختان، با استفاده از سموم حشره‌کش توسط حوزه فضای سبز این منطقه آغاز شده است.