مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز از آغاز ارزیابی عملکرد فروردین شرکت‌های فضای سبز تبریز خبر داد. به گزارش قلم پرس، اکبر امجدی در خصوص اجرای این ارزیابی‌ها گفت: امور مربوط به فضای سبز به پیمانکاران و شرکت‌های فضای سبز واگذار می‌شود که موجب پیشرفت سریع این امور و چابک‌سازی اداری می‌شود. وی ادامه داد: […]مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز از آغاز ارزیابی عملکرد فروردین شرکت‌های فضای سبز تبریز خبر داد.

به گزارش قلم پرس، اکبر امجدی در خصوص اجرای این ارزیابی‌ها گفت: امور مربوط به فضای سبز به پیمانکاران و شرکت‌های فضای سبز واگذار می‌شود که موجب پیشرفت سریع این امور و چابک‌سازی اداری می‌شود.
وی ادامه داد: با توجه به لزوم نظارت بر نحوه اجرای این امور، سازمان سیما منظر و فضای سبز عملکرد این شرکت‌ها را به صورت ماهانه مورد ارزیابی قرار می‌دهد.