شهرداری منطقه ۳ تبریز عملیات آسفالت ریزی اساسی به وسعت ۲۱۰۰ متر مربعی مسیر سواره رو راست گرد تازه احداث شده در ضلع جنوب غربی روگذر آزادی – ارتش را آغاز کرد. به گزارش قلم پرس؛ عملیات آسفالت ریزی اساسی دو لایه زیرین و رویه مسیر سواره رو راست گرد تازه احداث شده واقع در […]شهرداری منطقه ۳ تبریز عملیات آسفالت ریزی اساسی به وسعت ۲۱۰۰ متر مربعی مسیر سواره رو راست گرد تازه احداث شده در ضلع جنوب غربی روگذر آزادی – ارتش را آغاز کرد.

به گزارش قلم پرس؛ عملیات آسفالت ریزی اساسی دو لایه زیرین و رویه مسیر سواره رو راست گرد تازه احداث شده واقع در ضلع جنوب غربی تقاطع غیر همسطح آزادی – ارتش توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه آغاز شد.
عملیات احداث مسیر سواره رو راست گرد در این نقطه برای تردد راحت و سهولت دسترسی خودروهای عبوری از ضلع جنوبی خیابان آزادی به خیابان شهدای ارتش در روزهای گذشته بعد از اجرای جداول دوبل سر پوشیده به پایان رسیده و آماده آسفالت ریزی شده بود.
معونت فنی و عمرانی منطقه مروز عملیات آسفالت ریزی لایه زیرین این مسیر با وسعت ۲۱۰۰ متر مربعی را در ۶ سانتی متر ضخامت شروع کرده است که بعد از اتمام آسفالت ریزی لایه زیر و تردد ۲۴ ساعته خودرو بر روی لایه زیرین و استحکام یافتن نسبی آسفالت زیرین، آسفالت ریزی لایه رویه نیز ۴ سانتی متر انجام خواهد گرفت.
مسیر سواره رو راست گرد در طول ۲۱۰۰ و با عرض ۱۱ متر ، با ۴۰۰ تن آسفالت ، آسفالت ریزی اساسی می شود.