آذربایجان شرقی در اولویت استفاده از ظرفیت های کنسولگری قاپان است
آذربایجان شرقی در اولویت استفاده از ظرفیت های کنسولگری قاپان است

سرکنسول ایران در قاپان ارمنستان با اشاره به ظرفیت های موجود در ارمنستان گفت: آذربایجان شرقی در اولویت استفاده از ظرفیت های این سرکنسولگری است.

به گزارش قلم پرس، سرکنسول ایران در قاپان ارمنستان نیز در ملاقات با استاندار آذربایجان شرقی به ظرفیت های موجود در ارمنستان اشاره کرد و گفت: آذربایجان شرقی در اولویت استفاده از ظرفیت های این سرکنسولگری است.

عابدین ورامین افزود: ظرف دو سه هفته آتی به صورت رسمی کارم را شروع خواهم کرد و یکی از اولویت هایم، تردد آسان کامیون ها و کاهش زمان توقف در مرز و گمرک خواهد بود.

وی با بیان اینکه ماموریت کنسولگری، تسهیل امور و رفع موانع تجارت است، گفت: ظرف یک ماه آینده گزارشی درباره اقدامات کنسولگری به استانداران منطقه ارایه خواهم کرد.

وی همچنین پیشنهاد داد برای رونق اقتصادی و افزایش تبادلات، نمایشگاهی با حضور تولیدکننده های آذربایجان شرقی در قاپان برپا شود.